Opdracht “Daklozen” - Opvang

Housing First 18-25-jarigen

Een project in samenwerking met het OCMW in 1000 Brussel

Onmiddellijke toekenning van een individuele woning en inschakelingsbegeleiding voor dakloze jongeren tussen 18 en 25 jaar met verslavingen en/of psychische kwetsbaarheid.

In 2019

 • 31 jongeren gehuisvest in 2019
 • 3.124 begeleiding prestaties uitgevoerd door onze team
 • 140 voedselpakketten uitgedeeld samenwerking met het project DREAM van het OCMW van Brussel

Team:

 • Een coördinatrice
 • Twee opvoeders
 • Twee sociaal assistenten
 • Een psycholoog

31 appartementen

Tot op heden zijn 31 individuele huizen verhuurd door onze partners en door privé eigenaars aan jongeren, bijgestaan door het Step Forward programma:

 • Privéeigendommen: 13
 • OCMW Brussel: 8
 • Brussels Sociaal Verhuurkantoor: 3
 • Vzw Communa: 1
 • Brusselse Woning: 2
 • IRIS: 2
 • Grondregie: 2

Werking

 • Huisvesting

  Een selectiecomité, samengesteld uit het team van Step Forward en het team van de Cel Huisvesting van het OCMW van Brussel, organiseert de selectie van de kandidaten.

  Het huurcontract wordt opgemaakt op naam van de jongere, die zo ook verantwoordelijkheid opneemt in het huisvestingsprogramma.

 • Begeleiding en ondersteuning

  Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van HERMESplus, La Rencontre, Transit, Jamais Sans Toit, het UMC Sint-Pieter, zorgt voor ondersteuning bij de herinschakeling. Deze begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

   

  Administratief: betaling facturen, budgetbeheer, schuldbemiddeling, opvolging van de verschillende stappen;

  Huur: hulp bij de inrichting van de woning (terbeschikkingstelling van meubels, hulp bij de verhuis, kleine herstellingen…);

  Medisch: het team fungeert als tussenpersoon tussen de jongere en de sector medische hulp (toekenning van medische kaarten, netwerk met de centra voor begeleiding van verslaafden…);

  Psychologisch en psychiatrisch: opvolging, in samenwerking met de partners;

  Sociaal en cultureel: sociaal isolement bestrijden door de jongere ertoe aan te zetten om actief deel te nemen aan zijn omgeving. Terbeschikkingstelling van tickets “Artikel 27”;

  Opleiding en tewerkstelling: steun bij het hernemen van studies, zoeken naar een opleiding of een job (onder meer via contracten Artikel 60).

De bijstand die in 2019 is verstrekt

In de loop van 2019 voerde onze Step Forward-team 3.124 prestaties uit bij de 31 jongeren die door het project worden begeleid. Al deze prestaties samen betreffen de administratieve stappen die worden ondernomen om een referentieadres te bekomen, een leefloon, een voorschot voor de huurwaarborg of een medische kaart, een installatiepremie van het OCMW of een budget om huishoudtoestellen te kopen.

De invoering van een begeleiding die beter is toegespitst op de persoon en zijn lijden (psychologisch of psychiatrisch, medisch, als gevolg van verslaving…) is doorgaans ook essentieel om zijn kansen op herintegratie te vergroten.

Telefonische contacten (54.61%)Huisbezoeken (12.87%)Individuele gesprekken op het kantoor (12.29%)Administratieve stappen (OCMW) (11.27%)Begeleidingen (8.96%)Telefonische contacten (1.706)Huisbezoeken (402)Individuele gesprekken op het kantoor (384)Administratieve stappen (OCMW) (352)Begeleidingen (280)
Telefonische contacten 1.70654,61 %
Huisbezoeken40212,87 %
Individuele gesprekken op het kantoor38412,29 %
Administratieve stappen (OCMW)35211,27 %
Begeleidingen2808,96 %
 • 1.706 telefonische contacten

  Om huisbezoeken te organiseren, een annulatie te melden, problemen in de woning te melden, een luisterend oor te bieden, informatie te geven en voor hulp bij administratieve stappen.

 • 280 fysieke begeleidingen door een lid van het team

  Naar verschillende instellingen zoals de cel schuldbemiddeling, huizen voor door Justitie geplaatste kinderen, gemeentehuizen, rechtbankzittingen, afspraken met de goederenbeheerder, bezoeken aan appartementen, hospitalisaties, enz… Dankzij de begeleiding kunnen de jongeren echt alle formaliteiten vervullen die nodig zijn.

 • 384 individuele gesprekken op het kantoor

  2 wekelijkse opvolgingspermanenties in onze kantoren voor elke gehopen persoon.

 • 402 huisbezoeken

  Gemiddeld om de twee weken voor elke opgevolgde persoon. De opvoeder evalueert de staat van de woning (vaak een indicatie van de psychologische toestand van de jongere), vraagt hoe het gaat met de jongere en bespreekt eventueel een specifieke problematiek.

 • 284 administratieve stappen door de maatschappelijk assistente van het OCMW (voor de jongere met een woning in 1000 Brussel)

  Stappen in verband met de opening van financiële of medische rechten (medische kaart, installatiepremie, huurwaarborg, aanvraag leefloon, enz.).

Vaststellingen betreffende het betrokken publiek

 • Geholpen publiek

  • 31 jongeren die gehuisvest worden in appartementen. Eind 2019 woonden 26 jongeren nog in de woning en hadden 5 jongeren het programma verlaten (2 vertrokken met de noorderzon, 1 verhuisd naar de provincie voor vast werk, 1 verhuisd naar een opvangtehuis, 1 overleden).
  • 6 jongeren worden ondersteund bij hun zoektocht naar een woning.
 • Inkomsten

  Van de 31 jongeren laten er 4 hun goederen beheren door een advocaat.

LeefloonVergoedingWerkloosheidsuitkeringInvaliditeitsuitkering
22431

Vastgestelde aandoeningen/problematieken

Psychologische stoornissen

Angststoornissen 16
Psychotische stoornissen
 • 1 evolueert gunstig zonder medicatie
 • 2 maken decompensatiefases door (striktere opvolging, opvangperiodes in crisiseenheid)
Mentale handicap6

Verslavingen

CannabisAlcoholproblemenHarddrugsGeen gebruik
2214113

Bijna de helft van hen heeft hun gebruik verminderd of de verslaving zelfs overwonnen tijdens de opvolging. Voor degenen die nog dagelijks gebruiken, werkt het team op het ritme van de jongere, soms in samenwerking met bepaalde ambulante diensten. 

Vaststellingen

 

 • In 2019 hebben vijf jongeren het programma verlaten: één is overleden, van twee is er geen nieuws, één heeft de stad verlaten voor een job van onbepaalde duur en één is er naar een opvangtehuis. De jongere die is overleden, is helaas bezweken aan een overdosis geneesmiddelen ondanks de transversale opvolging die samen met een aantal actoren was opgezet (Samusocial, réseau Bitûme, een bewindvoerder). De twee personen die uit het project zijn gestapt, vonden dat ze de begeleiding niet langer nodig hadden, maar één van hen is nog steeds huurder van zijn appartement.
 • Slechts vier nieuwe jongeren zijn in 2019 langs deze weg gehuisvest. Het team is echter sterk gemobiliseerd om te zoeken naar nieuwe woningen voor vijf jongeren die al door het programma werden opgevolgd in 2018 maar die om uiteenlopende redenen moesten verhuizen.
 • Terugkerende obstakels bij de re-integratie van jongeren: moeilijkheden in het beheer van een budget en/of schuldaflossing; verslavingsproblemen die de re-integratie vertragen; de kwestie van de terugkeer en opvoeding van de kinderen die door de jeugdbescherming werden geplaatst, de soms getroebleerde (familiale) relaties van de geholpen jongeren….
 • Moeilijkheden bij het vinden van sociale/overheidswoningen of zelfs de privé, de eigenaars zijn vaak terughoudend om hun eigendom te verhuren aan steuntrekkers.
  De coördinatie van Stepforward neemt deel aan een werkgroep waarin vier Brusselse projecten vertegenwoordigd zijn (SMES, IDR, Diogènes en Stepforward) en heeft ook een rol opgenomen in de Stuurgroep van de Cel Huisvesting bij de vzw l’Ilôt.
 • Concrete resultaten op de weg naar de herinschakeling: verbetering van de gezondheidstoestand, opnieuw contact met familieleden, een uitweg uit de noodsituatie, verbetering van de eigenwaarde…

 

Vooruitzichten

 1. Het gewestelijk mandaat voorziet in de verhoging van het aantal personen dat opnieuw gehuisvest wordt in 2020 tot 40 jongeren.

  Het voornaamste probleem daarbij blijft dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn om deze doelstelling te verwezenlijken.

 2. De behoefte om het team te versterken met een sociale verpleegkundige is nog steeds reëel om de jongeren medisch te kunnen begeleiden en op te treden als contactpersoon met de verschillende centra voor geestelijke gezondheidszorg en de medische huizen.

 3. Aanwerving van 2 VTE die werken aan het project "Affiliation", dat als doel heeft het sociaal isolement van de mensen die door de vier Brusselse projecten geholpen worden te verminderen.

  (Projectoproep uitgeschreven door de POD Maatschappelijke Integratie via het “Housing First Lab”).

 4. Aanhalen van de contacten met de « Housing First » partners, en dan met name ieder trimester via een "intervisie" rond een bepaald thema.

Maxime, 23 jaar, betrekt een privé-appartement

Maxime is nog jong als hij zijn ouders verliest in een auto-ongeluk. Hij staat er plots alleen voor en omdat hij niet weet waar hij kan gaan wonen, verlaat hij zijn geboortestad Doornik om zijn kans te wagen in Brussel. Op een decemberavond in 2015 kruist Maxime het pad van de mobiele hulpteams van Samusocial. Gedurende de vier jaar daarna wordt Maxime regelmatig opgevolgd door de maraude, maar voelt hij niets voor een herinschakeling. Pas in oktober 2019 stapt Maxime mee in het StepForward project, waarna het team voor hem op zoek gaat naar een individuele woning en die drie maanden later ook effectief vindt. 

"Mag ik er toekomen wanneer ik wil? Om zes uur ‘s avonds, om acht uur ‘s avonds, net alsof het van mij is?En mag ik dan ook mijn vriendin meebrengen bijvoorbeeld?”
We volgden Maxime tijdens zijn verhuis : lees meer